پروفیل لوله ای ته پرده زبرا مدل 8پر

موجود در رنگبندی سفید

امکان پذیر بودن کلیه رنگ های سفارشی دلخواه در حجم تناژ