پروفیل ته پرده زبرا مدل بیضی

موجود در رنگبندی سفید

امکان پذیر بودن کلیه رنگ های سفارشی دلخواه در حجم تناژ