پروفیل کانال پرده زبرا مدل قاب کوچک ساده

موجود در رنگبندی سفید
امکان پذیر بودن کلیه رنگ های سفارشی دلخواه در حجم تناژ