پروفیل کانال پرده زبرا مدل عینکی کاورخور

موجود در رنگبندی سفید
امکان پذیر بودن کلیه رنگ های سفارشی دلخواه در حجم تناژ