گوشه اسپیسر گازخور

از مجموعه اتصالات دکوراتیو
موجود در تمامی سایز ها 8 – 16