زیر شیشه ثابت

زیر شیشه ثابت در سایز های 5*28 و 4*18
موجود در جنس فابریک و ضایعات رنگ مشکی