پروفیل ریل آلمینیومی طرح شیاردار

موجود برای تمامی پروفیل ها – هافمن و ……
موجود در رنگبندی سفید
امکان پذیر بودن کلیه رنگ های سفارشی دلخواه در حجم تناژ