اجرا شده دکوراتیو داخل شیشه با گل گلکسی و گوشه تاج